Obchodní podmínky

I. Údaje prodávajícího

Prodávajícím a provozovatelem webových stránek a internetového obchodu www.myrampage.eu je:

Pavel Beran

Dolní Kamenice 55

Dolní Kamenice 345 62

 

IČ:         04242599         

DIČ:               nejsem plátce DPH

 

 

II. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícím.

 

Prodávající je Pavel Beran, sídlem Dolním Kamenice 55, Holýšov 34562, (dále jen „prodávající“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.myrampage.eu. (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webových stránek (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem internetového obchodu. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 

Obchodní podmínky a reklamační řád je neomezeně zpřístupněn na webové stránce prodávajícího.

 

 

III. Další ujednání

Ochrana osobních údajů

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů. Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze takové své osobní a kontaktní údaje, které jsou nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky a využité marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení), popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Nakládání s osobními údaji kupujícího se řídí zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

Prodávající prohlašuje, že veškerá osobní data kupujícího jsou důvěrná a jsou zpracovávána pouze za účelem uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím (vyřízení objednávky) a využití k marketingovým účelům prodávajícího (zasílání obchodních sdělení). Nejsou poskytována žádným třetím subjektům s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk či dopravu (např. banky, dopravce) související s objednávkou kupujícího. Vážíme si vaší důvěry a chráníme vaše soukromá data před zneužitím.

 

Požadované údaje při objednávce či registraci:

 

Fyzická osoba (spotřebitel) uvádí při objednávce či registraci:

* Jméno, Příjmení, titul

* Úplnou platnou poštovní adresu pro dodání

* Funkční emailovou adresu

* Číslo mobilního telefonu

 

Právnická a fyzická osoba v rámci své podnikatelské činnosti (podnikatel) uvádí při objednávce či registraci:

* Název

* Úplnou poštovní adresu sídla pro fakturaci

* Úplnou platnou poštovní adresu pro dodání (pokud je rozdílná od adresy fakturační)

* IČ

* DIČ (pokud je plátcem DPH)

* Funkční emailovou adresu

* Funkční telefonní kontakt

 

Veškeré údaje a statistiky o nákupech, které jsou získány během provozu a je nutné je archivovat např. z důvodu reklamace, nejsou poskytovány třetím stranám.

 

Provedením objednávky zboží či registrací na webových stránkách www.myrampage.eu zákazník souhlasí se zpracováním, shromažďováním a archivací osobních a kontaktních údajů a dat o nákupech. Kupující tímto zároveň souhlasí s předáním informací, nutných k úspěšnému doručení objednávky přepravní společnosti, zajišťující přepravu zboží prodávajícího. Přeprava zásilek se řídí všeobecnými obchodními podmínkami daného dopravce.

 

Souhlas se zpracováním a shromažďováním osobních údajů může kupující odvolat zasláním písemného nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na adresu sídla prodávajícího nebo elektronicky na e-mailovou adresu info@myrampage.eu.

 

Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Internetová objednávka

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředku na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu má pouze informativní charakter. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

 

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu, tedy příjme návrh k uzavření smlouvy a ta je pak okamžikem doručení řádně vyplněného objednávkového formuláře do sféry prodávajícího uzavřena. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). Než kupující závazně potvrdí objednávku, má právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na kupujícím zadanou e-mailovou adresu.

 

Objednávku může kupující zadat také e-mailem či jinou vhodnou formou za podmínek prezentovaných na webovém rozhraní. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

 

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem.

 

 

IV. Obchodní podmínky

Platební podmínky

Kupujícímu uzavřením smlouvy vzniká povinnost uhradit kupní cenu a převzít jím objednané zboží. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

 

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé konečné kupní ceny (za zboží a poštovné) na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti při doručení zboží. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny.

 

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

 

K ceně zboží bude připočtena cena dopravy, kterou se kupující zavazuje uhradit společně s cenou zboží.

 

Způsob platby

Možné způsoby úhrady kupní ceny jsou uvedeny v sekci „Možnosti platby“. Prodávající umožňuje tyto způsoby úhrady platby:

 • Platba převodem na účet prodávajícího

 

Cena a podmínky přepravy se řídí zvoleným způsobem odběru.

 

Způsob dodání zboží

Způsob dopravy a její podmínky najde zákazník v sekci „Vše o nákupu“. Dopravu zajišťuje dodavatel na území celé České republiky a na území Slovenska. Náklady na dopravu mohou být různé dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, aktuální ceník je uveden v sekci „nákupní košík“ nebo v sekci „Vše o nákupu“.

 

Dodání a dodací lhůty

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, není-li dále uvedeno.

V případě objednávky zboží z běžné nabídky prodávajícího, u něhož je uveden stav „skladem“ bude zásilka předána přepravci k doručení nejpozději do 3 pracovních dní od přijetí objednávky kupujícího, nebo od připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího. Není-li vyřízení objednávky v tomto termínu možné z objektivních důvodů, bude tak kupujícímu nejdéle ve lhůtě 3 pracovních dní od přijetí objednávky oznámeno, případně sdělen nový termín dodání. U objednávek s dopravou je kupující povinen zboží od přepravce řádně převzít a to nejpozději do 5 kalendářních dní od předání zásilky do přepravy, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci zjištěné vady. U objednávek s osobním odběrem je kupující povinen zboží na výdejním místě převzít nejpozději do 7 kalendářních dní.

 

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad je přiložena v balíku.

 

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

 

Doručování zásilek probíhá pouze v pracovních dnech kdykoliv v časovém rozmezí 9-17 hodin. Je nutné uvést takovou adresu doručení, na které se příjemce (kupující) nebo jím pověřená osoba v pracovních dnech v těchto časech vyskytuje (např.: adresa zaměstnání, sousedé, příbuzní apod.) Dopravce má k dispozici telefonní kontakt příjemce nebo jím pověřené osoby a může jej využít. V případě nezastižení příjemce (nebo jím pověřené osoby) na adrese dodání zanechá řidič v poštovní schránce oznámenku. Učiní tak však pouze v případě, kdy má k poštovní schránce bezproblémový přístup.

 

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky či naopak přelepení páskou dopravce, poškození krabice, apod.). Stane-li se, že zásilka přijde viditelně potlučená, zdeformovaná, natržená, nebo přelepená páskou dopravce, kupující by měl požádat přítomného řidiče přepravní společnosti o zaznamenání těchto skutečností do protokolu při přebírání. Jedná se o tzv. převzetí s výhradou. Kupující přepravci sdělí své výhrady k zásilce a požádá o jejich sepsání do předávacího protokolu. Poznámka o jakkoliv poškozeném obalu je velmi důležitá! Pokud po rozbalení zásilky s uvedenou výhradou (např.: k poškozenému/promáčklému obalu) kupující zjistí škodu na zboží, bude uvedení výhrady pro uznání reklamace rozhodující. V případě, že balík kupující převezme bez výhrad a následně zjistí poškozené zboží a obal zásilky, nemusí být na takovouto reklamaci brán zřetel. Při zjištění škody na zásilce musí kupující tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu všeobecně platným komunikačním prostředkem, případně osobně. Pokud se pro posouzení škod na zásilce vyžaduje obrazový záznam či jiná dokumentace, využije se libovolného písemného styku, s tím že rychlejší a preferovaný je e-mailový info@myrampage.eu. Odeslání dokumentace a obrazového záznamu musí proběhnout bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Příloha emailu musí obsahovat důkladné zdokumentování zásilky fotografiemi (obal včetně přepravního štítku, vystýlka, vlastní poškozené zboží), zápis o stavu zásilky spolu s kopií dokladu o zaplacení.

 

Postup při doručení jiného zboží, než bylo objednáno: má-li kupující dle výrazně rozdílné váhy doručeného balíku oproti objednanému zboží podezření, že by se mohlo jednat o omyl/záměnu balíků atp., zásilku nepřebírá a požádá řidiče o její uložení na depu. Kupující poté neprodleně zkontaktujte prodávajícího na adrese info@myrampage.eu a požádá o prověření situace. V případě, že balík kupující převezme a po jeho otevření zjistí, že mu byla doručena jiná objednávka/jiné zboží, výrobky NEOTEVÍRÁ ani jejich obaly jinak NEPORUŠUJE. Vše důkladně zdokumentuje fotografiemi (krabici včetně přepravního štítku, fakturu, obsah balíku - tedy veškeré zboží). Poté se neprodleně obrátí na e-mailovou adresu info@myrampage.eu a v příloze zašle také všechny fotografie a podklady. Prodávající kupujícího následně zkontaktuje za účelem vyřešení záměny. V podobných případech se obvykle řidiči vrátí pro mylně doručené zásilky a následně zařídí jejich správné doručení. Proto je opravdu důležité jednotlivé výrobky neotevírat. V opačném případě budou kupujícímu otevřené výrobky přiúčtovány.

 

 

 

 

 

V. Odstoupení od smlouvy

V souladu se platnými zákony, zejm. ust. § 1829 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že tato byla uzavřena smluv distančním způsobem. Splní-li kupující všechny podmínky pro odstoupení od smlouvy níže uvedené, bude mu oproti bezvadnému zboží vrácena kupní cena. Prodávající umožňuje nad rámec svých zákonných povinností kupujícímu (spotřebiteli) odstoupit od smlouvy do 21 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Ustanovení tohoto článku o odstoupení od smlouvy se uplatní pouze v případě, že kupujícím je osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavřela s prodávajícím smlouvu ohledně jím nabízeného zboží.

 

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

 

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá v 21 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

 

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

 

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení ve výše uvedené lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

 • Odeslat e-mail na adresu info@myrampage.eu s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:…………………...". Datum a podpis.
 • Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu/emailu a to nejpozději do 21 dnů od obdržení zboží.
 • Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, by mělo být v původním nepoškozeném obalu, kompletní spolu s jasnou identifikací obchodní transakce, ke které se váže. Jestliže něco z tohoto, případně neporušenost obalu či bezvadnost zboží nelze zajistit, mohou být po obdržení zboží kupujícímu vyfakturovány s tímto dodatečné vzniklé náklady. Kupující nesmí zaslat zboží na dobírku, v takovém případě není prodávající povinen zásilku převzít. Prodávající doporučuje kupujícímu zboží pojistit.

 

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude moci prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

 

Právo na odstoupení od smlouvy nemá kupující (spotřebitel) dle ust. § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v těchto případech:

 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

 

VI. Odstoupení od smlouvy ze strany provozovatele

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy nebo její části v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • výrazným způsobem se změnila cena u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje
 • kupující vyplnil chybné či neúplné kontaktní údaje, kupující je nedostupný, neodpovídá na emaily apod.
 • kupní cena spolu s náklady na dopravu či její část zůstala ze strany kupujícího či neuhrazena déle než 7 kalendářních dní
 • zboží nebylo za strany kupujícího v řádném termínu vyzvednuto

 

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na účet.

 

 

 

 

VII. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

 

 

VIII. Mimosoudní řešení sporů

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

 

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

 

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporů lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.

 

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

 

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

 

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

 

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.8.2018 a ruší veškerá předchozí znění všeobecných podmínek prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednávaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na webové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (kupní smlouvou) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Vztahy smluvních stran neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a je-li smluvní stranou spotřebitel, také příslušnými ustanoveními zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

 

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

I. Práva a povinnosti z vadného plnění

 

Jakost při převzetí

Záruční doba na vady dodaného zboží začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Záruční doba na zboží činí 24 měsíců. 

 

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

 

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíku, neporušenost pásky či naopak přelepení páskou dopravce, poškození krabice apod.).

 

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

 

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let (u potraviny s datem minimální trvanlivostí 12 měsíců od data výroby do jednoho roku) od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

 

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

 

Stane-li se, že zásilka přijde viditelně potlučená, zdeformovaná, natržená, nebo přelepená páskou dopravce, kupující musí požádat přítomného řidiče přepravní společnosti o zaznamenání těchto skutečností do protokolu při přebírání. Jedná se o tzv. převzetí s výhradou. Kupující přepravci sdělí své výhrady k zásilce a požádá o jejich sepsání do předávacího protokolu. Je-li po rozbalení zásilky s uvedenou výhradou (např.: k poškozenému/promáčklému obalu) kupujícím zjištěna škoda na zboží, bude uvedení výhrady pro uznání reklamace nezbytné. V případě, že balík kupující převezme bez výhrad a následně zjistí poškozené zboží a obal zásilky, nebude na takovouto reklamaci brán zřetel.

 

Při zjištění škody na zásilce musí kupující tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu všeobecně platným komunikačním prostředkem, případně osobně. Pokud se pro posouzení škod na zásilce vyžaduje obrazový záznam či jiná dokumentace, využije se libovolného písemného styku, s tím že rychlejší a preferovaný je ten elektronický - info@myrampage.eu. Odeslání dokumentace a obrazového záznamu musí proběhnout bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Příloha e-mailu musí obsahovat důkladné zdokumentování zásilky fotografiemi (obal včetně přepravního štítku, vystýlka, vlastní poškozené zboží), zápis o stavu zásilky spolu s kopií dokladu o zaplacení.

 

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

 

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 

Postup při doručení jiného zboží, než bylo objednáno:

Má-li kupující dle výrazně rozdílné váhy doručeného balíku oproti objednanému zboží podezření, že by se mohlo jednat o omyl/záměnu balíku atp., zásilku nepřebírá a požádá řidiče o její uložení na depu. Kupující poté neprodleně zkontaktujte prodávajícího na e-mailové adrese info@myrampage.eu a požádá o prověření situace.

 

V případě, že balík kupující převezme a po jeho otevření zjistí, že mu byla doručena jiná objednávka/jiné zboží, výrobky NEOTEVÍRÁ ani jejich obaly jinak NEPORUŠUJE. Vše důkladně zdokumentuje fotografiemi (krabici včetně přepravního štítku, fakturu, obsah balíku - tedy vlastní zboží). Poté se neprodleně obrátí na e-mailovou adresu info@myrampage.eu a v příloze zašle také všechny fotografie a podklady. Prodávající kupujícího následně zkontaktuje za účelem vyřešení záměny a navrhne způsob náhrady. V podobných případech se obecně řidiči vrátí pro mylně doručené zásilky a následně zařídí jejich správné doručení. Proto je opravdu důležité jednotlivé výrobky neotevírat. V opačném případě budou kupujícímu otevřené výrobky také naúčtovány.

 

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

 

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

                                                                

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

 

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

 

II. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

 

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

 

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

 

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

 

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

 

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

 

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

 

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.